ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Proč je potřeba provádět revize?

Revize představují oficiálně certifikované potvrzení bezpečného stavu a správného fungování věcí. Jsou součástí prevence před ohrožením na zdraví či majetku a takto na ně pohlíží i zákon. Revizím se v české legislativě věnuje více než dvacet různých předpisů, norem a zákonů

Kontrolu revize elektrických, plynových či zdvihacích zařízení, tlakových nádob, elektroinstalace nebo protipožární ochrany má podle zákoníku práce č. 251/2005 Sb. na starosti jako kontrolní orgán Inspektorát práce. Ten přitom může v případě nedodržení zákona vyměřit pokutu ve výši až dva miliony korun.


Neplatné či chybějící revize zařízení mohou být také důvodem výrazného krácení či úplného odmítnutí pojistného plnění následků nehody se škodou na majetku. V případě zranění  může poškozený žalovat zodpovědnou stranu o kompenzace za zdravotní újmu.

 

Kdo provádí revize?

Revize je povinen zajistit jejich provozovatel nebo jím pověřená odpovědná osoba. Vykonávají je certifikovaní revizní technici s platným oprávněním /osvědčením/ pro dané revize a kontroly. V našem případě jde o pracovníky s dlouholetou praxí a cennými zkušenostmi z oboru.

 

Jak často provádět revize? Platnost a lhůty

Délka platnosti revize se odvíjí podle druhu zařízení a je předepsána zákonem. Jak poznat, že se blíží konec platnosti revize určitého zařízení či spotřebiče? Pro tyto účely jsme vyvinuli online informační systém, které našim zákazníkům poskytnou jednoduchý přehled revizí všech objektů a upozorní na blížící se konec jejich platnosti.

 Elektro revize

 Revize elektroinstalace
  • před uvedením do provozu musí projít elektroinstalace výchozí revizí 
  • v běžném prostředí bytových domů či administrativních budov by měla elektroinstalace projít revizí jednou za pět let
  •  v případě ubytovacích (rekreační střediska, hotely apod.) a školních (MŠ, ZŠ, SŠ) zařízení je revize potřeba jednou za tři roky
  • pokud se elektroinstalace nachází ve studeném, vlhkém, prašném prostředí nebo v místě se zvýšenou korozní agresivitou či biologickými škůdci, jednou za tři roky
  • v prostorách určených ke shromažďování více než 250 osob (obchodní domy, sportovní a kulturní centra, stanice hromadné dopravy), každé dva roky
  • v pasivním prostředí s nebezpečím požáru, výbuchu či otřesu, každé dva roky
  • prostředí mokré nebo s extrémní korozní agresivitou vyžaduje kontrolu každý rok
  • stejně tak elektroinstalace v pojízdných a převozných prostředcích vyžaduje revizi každý rok
Revize elektrických spotřebičů 

Zákonné revizní normy jsou u elektrospotřebičů a elektrických strojů rozděleny do skupin podle druhu a způsobu používání. Jejich zákonné revizní lhůty určuje přiložená tabulka.

 • Skupina A - spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli
 • Skupina B - spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atd.)
 • Skupina C - spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
 • Skupina D - spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, školky, jesle, kluby, hotely, ubytovny, restaurace atp.)
 • Skupina E – spotřebiče používané při administrativní činnosti

Mezi Nepřipevněné spotřebiče držené v ruce dle ČSN 33 1600 ed. 2,  patří například fén na vlasy, ruční mixér, rychlovarná konvice s přímým připojením na el. proud, rychlovarná konvice oddělitelná s el podstavcem, kulma na vlády, žehlička, stolní lampička, stolní a podlahový ventilátor, podlahová lampa, podlahový teplomet, přenosná ruční lampa nebo veškeré elektrické ruční nářadí.

Do kategorie Ostatní nepřipevněné spotřebiče dle ČSN 33 1600 ed. 2, patří mikrovlnka, televize, rádio, lednička, teplomet na zdi, pračka, sušička, vařič, kávovar, nabíječka mobilu, napájecí zdroj notebooku, nabíječka automobilových baterií, počítač, tiskárna.

 

 

Revize hromosvodu

Zákonná lhůta pro revize hromosvodů se částečně odvíjí od data výstavby. V případě hromosvodu postaveného do roku 2009 je třeba revize jednou za pět let. Hromosvody vystavěné po roce 2009 by měly projít revizní kontrolou jednou za čtyři roky.

Pokud se hromosvod nachází v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo požáru nebo je součástí objektu ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1,C2, C3, revize musí být provedena každé dva roky.

 

Revize, kontroly plynových zařízení

Každé plynové zařízení musí projít výchozí revizí před samotným uvedením do provozu. Následně by měla být alespoň| jednou ročně provedena kontrola plynového zařízení (vyjma roku, kdy byla provedena revize).

Alespoň jednou za rok by měl provozovatel zajistit odbornou prohlídku plynové kotelny. Zákonná lhůta provozní revize je stanovena na každé tři roky. Stejně často, tedy jednou za tři roky, by mělo být provedeno také školení obsluhy plynových zařízení.

 

Revize tlakových zařízení / tlakových nádob (TNS)  

Tlakové nádoby taktéž vyžadují výchozí revizi před uvedením do provozu. Poté je čeká nejpozději do dvou týdnů (od uvedení do provozu) první provozní revize. Další provozní revize pak následují každý rok a jednou za pět let je navíc doplní i vnitřní revize tlakové nádoby.

Po otevření tlakového celku musí následovat zkouška těsnosti tlakové nádoby (zpravidla po vnitřní revizi). Jednou za devět let by měla proběhnou také tlaková zkouška a jednou za tři roky přezkoušení obsluhy tlakových nádob.

 

Kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení

V případě hasících přístrojů vyžaduje zákon kontrolu každý rok. Podle typu hasicího přístroje pak musí zodpovědná strana provádět také periodické tlakové zkoušky.

Práškové, sněhové, pěnové přístroje a hasící přístroje na čisté hasivo prochází tlakovou zkouškou jednou za pět let. Vodní hasící přístroj jednou za tři roky.

Jednou ročně zákon vyžaduje také kontrolu hydrantů a suchovodů, protipožárních ucpávek, nouzového osvětlení, protipožárních dveří, protipožárních klapek, zařízení odvodu tepla a kouře a také preventivní požární prohlídku.

Kontroly spalinových cest

Každý rok by měla podle zákona proběhnout kontrola spalinových cest (komínů).

Revize zdvihacích zařízení

 • U zdvihacích zařízení je ještě před uvedením do provozu třeba provést zkoušku prototypu (tu má na starosti výrobce zařízení). Následuje individuální vyzkoušení a poté ještě ověřovací zkouška.

  Pro zajištění provozní způsobilosti a bezpečnosti je dále třeba provést zkoušku po každé opravě zařízení či po přemístění na jiné stanoviště.

  /Poznámka: zákonnou lhůtu revize v případě zdvihacích zařízení ilustruje přiložená tabulka. Rozsah a druh zkoušek je dán výrobcem zařízení a taktéž určen v Systému bezpečné práce./

 

 

 

Rozsah a druh zkoušek je dán výrobcem zařízení a taktéž určen v Systému bezpečné práce.

Provádění inspekcí dle ČSN ISO 9927-1